Thông báo số 217 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN BÍ THƯ

Về kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Tại phiên họp ngày 04-11-2015, sau khi nghe Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam báo cáo về việc kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (Tờ trình số 199/TWH-TT, ngày 28-8-2015); ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:

1- Đồng ý chủ trương tổ chức kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam vào năm 2016 với quy mô cấp hội, tỉnh, thành phố. Đây là dịp để tuyên truyền chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về tính chất nguy hiểm, hậu quả lâu dài của thảm họa da cam đối với môi trường và con người Việt Nam; vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiếp tục giúp đỡ nạn nhân da cam về vật chất và tinh thần; tạo sự quan tâm, ủng hộ dư luận trong nước và quốc tế đối với cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

2 – Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình để các hoạt động kỷ niệm diễn ra đúng mục đích, yêu cầu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam ở địa phương.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam; thực hiện có hiệu quả phong trào vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

– Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn các cơ quan, thông tấn, báo chí trong nước tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm yêu cầu về đối nội, đối ngoại.

– Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí cho hoạt động kỷ niệm theo quy định, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015.

Lê Hồng Anh – Thường trực Ban Bí thư

Nơi nhận:

– Bộ Chính trị, Ban Bí thư,

– Các tỉnh ủy, thành ủy,

– Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,

– Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam,

– Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

Related Posts

About The Author

Add Comment