Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam phải gánh chịu hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học là một vấn đề có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học. Đó không chỉ là vấn đề đối nội mà còn là vấn đề đối ngoại rất tế nhị. Không chỉ xử lý một “món nợ” trong lịch sử quan hệ Việt – Mỹ mà còn tạo ra một nhân tố tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước. Không chỉ giải quyết hậu quả chiến tranh hóa học mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ xảy ra chiến tranh hóa học, bảo vệ hòa bình thế giới.

Nỗi đau da cam không là nỗi đau của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện nhân đạo mà trước hết là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam. Không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội mà còn đóng góp vào sự ổn định chính trị, củng cố sự nhất trí về chính trị – tinh thần, tăng cường “trận địa lòng dân”, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam là một văn bản rất quan trọng, thể hiện quan điểm và sự chỉ đạo của Đảng nhằm giải quyết một vấn đề phức tạp và lâu dài, liên quan đến nhiều lĩnh vực trên phạm vi cả nước.

Theo tinh thần đó, thời gian tới cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn thảm họa da cam ở Việt Nam; vận động toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bằng hành động cụ thể, với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao nhất.

Hai là, kiên trì và kiên quyết đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với những hình thức và bước đi phù hợp với đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phối hợp hành động giữa đấu tranh tại Tòa và vận động, đấu tranh ngoài Tòa. Thúc đẩy quá trình tập hợp lực lượng, hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, đấu tranh ngăn chặn việc sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học, vì “một thế giới xanh” và quyền được sống trong hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Ba là, quan tâm giúp đỡ người dân vùng bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nạn nhân chất độc da cam thông qua các chương trình mục tiêu, chính sách an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hằng năm của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam, không để xảy ra thiếu sót, tiêu cực. Kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bốn là, xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội cần chủ động tham mưu đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ và chương trình, kế hoạch hoạt động của hội. Nắm vững bản chất công tác hội là công tác vân động quần chúng; tư tưởng xuyên suốt chỉ đạo công tác hội là “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam“. Đặt lên hàng đầu công tác vận động nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân, coi đó là thước đo chủ yếu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội.

Năm là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, coi đây là cơ hội để tuyên truyền, nâng cao nhân thức của cộng đồng xã hội về vấn đề da cam; là cơ hội để vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Thông báo số 217-TB/TW ngày 06/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ:”Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam ở địa phương“.

Đây cũng là là cơ hội để Hội thể hiện khả năng làm tham mưu và chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động liên ngành, qua đó nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức hội.